Základy z předpisu D2 pro hodnosti v KMŽ Brno

15.2. 2009

V tomto článku najdete základní pojmy a ustanovení, které je nutné znát pro obsluhu klubovního kolejiště H0.

Technik

Výhybna je dopravna s kolejovým rozvětvením umožňujícím křižování a předjíždění vlaků.
Odbočka je dopravna s kolejovým rozvětvením na širé trati umožňující přechod vlaků z jedné trati na druhou.
Hradlo je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení s poloautomatickým zabezpečovacím zařízením, které obsluhuje hradlař.
Nákladiště je místo na širé trati s odbočnou kolejí.
Zastávka je označené místo na dráze, určené pro nástup a výstup cestujících.
Železniční stanice (dále jen stanice) je dopravna s kolejovým rozvětvením.

Za správný chod veškeré služby ve stanici odpovídá přednosta stanice, popř. jeho zástupce. Jeho pokynů musí proto uposlechnout všichni zaměstnanci pracující ve stanici a v přiděleném služebním obvodě.
Pokyny, týkající se výkonu dopravní služby, dává výpravčí.

Koleje ve stanici se označují číslicí, popřípadě se číslice doplní i písmenem nebo názvem koleje. V jedné dopravně se stejné označení nesmí opakovat.
Hlavní kolej ve stanici na jednokolejné trati se označí číslem 1. Ve stanicích na dvoukolejné nebo vícekolejné trati se hlavní koleje číslují jako koleje traťové. Ostatní staniční koleje se očíslují zpravidla postupně od hlavních kolejí a to vlevo čísly lichými a vpravo čísly sudými.
Kolej na širé trati (průběžná, odvratná, manipulační) se nazývá traťová kolej.
Koleje na širé trati se číslují takto:

 • na jednokolejné trati se číslem neoznačuje,
 • na dvoukolejné a vícekolejné trati se označí:
  • střední traťová kolej číslem 0
  • levá traťová kolej číslem 1
  • pravá traťová kolej číslem 2

Výhybkou se rozumí kolejové zařízení umožňující přechod vozidel z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy. Každá výhybka a kolejová křižovatka má své číslo. Výhybky se číslují arabskými číslicemi postupně od začátku trati, a to zvlášť v každé stanici, nákladišti a na odbočce počínaje číslem l. Části výhybky: jazyky, srdcovka, opornice.
Je zakázáno:

 • přestavovat výměny těsně před pohybujícími se vozidly nebo obsazené vozidly
 • pojíždět výhybky, které nejsou přestaveny pro požadovaný směr jízdy.

Stavědla (pracoviště obsazená signalistou, popř. i výpravčím), výhybkářská a závorářská stanoviště ve stanicích se číslují v každé stanici postupně od začátku ke konci trati počínaje číslem jedna, bez ohledu na určení. Pro vnější označení se stavědla označí zkratkou “St” a arabským číslem, výhybkářská stanoviště zkratkou “St” a římským číslem, závorářská stanoviště zkratkou “Zv” a římským číslem.
Samostatná závorářská stanoviště na širé trati se označují arabskou číslici vyjadřující kilometrickou polohu stanoviště.

Čas a hodiny

Dopravní služba se řídí hodinami s modelovým časem. Pro stanovení časových údajů při výkonu dopravní služby jsou pak tyto hodiny rozhodující. Dojde-li k poruše těchto hodin, jsou rozhodující hodinky výpravčího, který si časové údaje porovná s výpravčími obou sousedních stanic. Všichni zaměstnanci dopravní služby, pokud to výkon jejich služby vyžaduje, musí mít ve službě správně jdoucí hodinky.

Zkoušky brzdy

V provozu se vykonávají tyto zkoušky brzdy:

 • úplná zkouška brzdy – ÚZB (musí se vykonat před odjezdem vlaku tam, kde byl sestaven)
 • jednoduchá zkouška brzdy – JZB (při nástupu nové lokomotivy)
 • zkouška brzdy hnacího vozidla – ZBHV (u všech lokomotiv, které byly odstaveny)

O provedené zkoušce brzdy musí být proveden zápis na tiskopise Zpráva o brzdění.

Starší technik

Zhlaví je část kolejiště s výhybkami.
Staniční koleje se rozdělují na koleje dopravní, manipulační a pro zvláštní určení (např. záchytné, odvratné).
Dopravní koleje jsou koleje vjezdové a odjezdové. Dopravní koleje, které jsou přímým pokračováním průběžných traťových kolejí alespoň na jednom zhlaví, se nazývají hlavní koleje.
Manipulační koleje jsou koleje určené pro manipulaci s vozidly.
Traťová kolej je kolej na širé trati.

Výprava a odjezd vlaku
Žádný vlak nesmí odjet ze stanice obsazené výpravčím bez výpravy. Pokud sousední výpravčí s jízdou nesouhlasí (zákazová dispozice), nesmí výpravčí dovolit jízdu vlaku z vlastní stanice.
Výprava vlaků ve stanicích obsazených výpravčím se uskutečňuje těmito způsoby:

 • návěstí Odjezd (výpravkou);
 • ústním rozkazem “Vlak 4502 ze druhé koleje do Kyjova odjezd!”, daným osobně;
 • návěstí hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku;
 • písemným rozkazem.

Vjezdové koleje a místo, kde má vlak zastavit
Má-li projíždět vlak ve stanici, v níž stojí vlak s přepravou cestujících, je nutno zásadně dbát, aby vlak s přepravou cestujících stál na koleji bližší k výpravní budově (k nástupišti).
Není-li místo zastavení označeno, musí vlak zastavit ve stanici před hlavním návěstidlem stojícím přímo u koleje s návěstí zakazující jízdu vlaku. Tam, kde takové návěstidlo přímo u koleje není, musí zastavit nejdále před návěstí Hranice koleje.
Vlaky, zastavující pro výstup a nástup cestujících, musí zastavit pokud možno tak, aby všechny vozy s cestujícími byly u zvýšeného nástupiště. U vlaků s přepravou cestujících, kratších než nástupiště, musí strojvedoucí zastavit vlak co nejblíže u výpravní budovy nebo podchodu (lávky), není-li místo zastavení určeno jiným způsobem.

Sjíždí-li se ve stanici několik vlaků a je-li některý z nich s přepravou cestujících, zařídí se jejich vjezdy tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost cestujících.
Vlak přijíždějící dříve má vjíždět na kolej, která je blíže k výpravní budově (k nástupišti). Zastavení se upraví tak, aby se u vlaku opačného směru kryly zadní vozy obsazené cestujícími.
Musí-li pro staniční poměry nebo podle dopravní situace dříve vjíždějící vlak jet na vzdálenější kolej, upraví se zastavení vlaků tak, aby se u vlaků opačného směru kryla hnací vozidla v čele vlaku.
Brání-li cestujícím v nastupování nebo vystupování nákladní vlak, musí se nákladní vlak rozdělit, aby se umožnil cestujícím průchod.

Posun
Posun smí řídit jen jeden odborně způsobilý zaměstnanec. Tento zaměstnanec smí i sám vykonávat posun. Zaměstnanec řídící posun rozhoduje o pohybu vozidel a tento pohyb řídí.

Rychlost při posunu
Při posunu se nesmí překročit rychlost:

 • 40 km/h, jsou-li vozidla tažena nebo při jízdě samostatných nebo spojených hnacích vozidel (speciálních vozidel)
 • 30 km/h, jsou-li vozidla sunuta;
 • 5 km/h, tj. rychlost chůze při najíždění na stojící vozidla.
  Prudké najíždění s posunovanými vozidly je zakázáno.
  Omezení traťové rychlosti platná pro vlaky se vztahují i na posun.

Posun za označník
Posun za označník se smí provádět nejdále do úrovně vjezdového (cestového) návěstidla vlastní stanice.

Adjunkt

Řízení drážní dopravy
Před očekávanou jízdou vlaku musí výpravčí učinit taková opatření, aby byla zachována pravidelnost a bezpečnost dopravy. Všechna opatření se musí učinit tak včas, aby nebyla narušena pravidelnost vlakové dopravy.

Předvídaný odjezd a hlášení skutečného odjezdu
Při telefonickém dorozumívání na tratích, na nichž jezdí vlaky po téže koleji obousměrně, se zabezpečuje jízda všech vlaků nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou.

Nabídka je žádost výpravčího o souhlas k jízdě. Přijetí je souhlas výpravčího k jízdě vlaku. Žádný vlak, se nesmí ze stanice (odbočky) vypravit, dokud není výpravčím sousední stanice (odbočky) přijat.

Výpravčí nesmí nabídnout vlak :

 • dokud nedostane odhlášku za předchozím vlakem,
 • dokud nepřijede na jednokolejné trati nebo při obousměrném provozu na téže koleji vícekolejné trati posledně přijatý vlak opačného směru a dokud za ním nedá odhlášku,
  Vlaky se nabízí v časovém období 1 – 5 minut před časem předvídaného odjezdu nebo průjezdu vlaku. V nabídce se vždy uvádí název vlastní stanice, číslo vlaku a příjmení výpravčího.
  Nabídka zní: “Přijmete vlak 662 z Ivančic? Pachr.”
  Pro vlak, který má při jízdě v traťových oddílech odjet po příjezdu vlaku opačného směru, zní nabídka: “Vlak 1519 dojel. Přijmete vlak 1614 z Dobronína ? Kovařík.”

Nemá-li výpravčí sousední stanice námitek, přijme vlak slovy: “Ano, přijímám vlak 662 z Ivančic. Sobotka.”.
Nemůže-li výpravčí vlak přijmout, odmítne jej slovy: “Nikoliv, čekejte. Benč.”
Zároveň zpraví nabízejícího výpravčího o příčině odmítnutí a o předpokládané době trvání zákazu.

Odhláška je zpráva zadní dopravně daná předepsaným způsobem, že celý vlak uvolnil prostorový oddíl. Telefonickou odhlášku smí ve stanici dávat a přijímat jen výpravčí. Odhláška musí být dána bez prodlení. Odhláška se smí dát, až vlak mine vjezdové návěstidlo, je nepochybně zjištěno, že vlak je celý, a návěstidlo za vlakem je postaveno na návěst Stůj. Výpravčí dává odhlášku slovy: “Vlak 8309 v Popelíně (název stanice nebo hlásky). Lněnička.”
Příjem odhlášky se potvrdí takto: “Vlak 8309 v Popelíně. Rozuměl Jirků.”

Zjištění, že vlak dojel celý, je možno provést:

 • pohledem na návěst Konec vlaku;
 • podle indikací nebo stavu zabezpečovacího zařízení
 • podle vlakové dokumentace

Sledování jízdy vozidla
Výpravčí je povinen stále sledovat vývoj dopravní situace a polohu vlaků na trati.
Zjistí-li, že na vlaku chybí koncová návěst , musí předpokládat, že se vlak roztrhl a musí učinit ihned opatření, aby nebyl na stejnou traťovou kolej vypraven ani následný vlak ani vlak opačného směru.

Posun za označník
Posun za označník se smí provádět nejdále do úrovně vjezdového (cestového) návěstidla vlastní stanice.
Výpravčí smí dát svolení k posunu za označník, pokud:

 • nedal výpravčímu sousední stanice souhlas s jízdou vlaku;
 • má na tratích vybavených traťovým souhlasem v činnosti přijat traťový souhlas;
 • informuje výpravčího sousední stanice o posunu za označník, pokud je traťový souhlas v poruše nebo není vůbec.
  V době trvání posunu za označník nesmí výpravčí přijmout vlak ze sousední stanice, ani udělit traťový souhlas sousední stanici. Výpravčí stanice, kterému byl posun za označník oznámen, nesmí dovolit odjezd vlaku do sousední stanice.
  Výpravčí informuje o ukončení posunu za označník výpravčího sousední stanice, pokud mu tento posun oznámil.

Inspektor

Poloautomatický blok
a) Souhlas k odjezdu vlaku
Na traťových úsecích, na nichž se po téže koleji pravidelně jezdí obousměrně, se dává souhlas k odjezdu vlaku ze sousední stanice traťovým souhlasem.
Odjezdové návěstidlo může postavit na návěst dovolující jízdu jen ta stanice, která má udělen traťový souhlas. Tato stanice může vypravovat vlaky tak dlouho, dokud nevrátí traťový souhlas.
Má-li být vypraven vlak ze stanice, která nemá udělen traťový souhlas, vyzve sousední stanici k udělení souhlasu (telefonicky nebo obsluhou zabezpečovacího zařízení).
Automatické hradlo
Automatické hradlo je obousměrné traťové zabezpečovací zařízení.
Zprostředkovává závislosti mezi sousedními dopravnami s kolejovým rozvětvením a kontroluje volnost mezistaničního úseku. Pokud je mezistaniční úsek rozdělen oddílovým návěstidlem na dva traťové oddíly, je činnost tohoto návěstidla automatická.
Na tratích s automatickým hradlem nahrazuje souhlas k odjezdu, odhlášku a předhlášku činnost tohoto zařízení.
Automatický blok
Automatický blok je traťové zabezpečovací zařízení, které zprostředkovává závislosti mezi sousedními dopravnami s kolejovým rozvětvením, kontroluje volnost mezistaničního úseku, zajišťuje přenos návěstních znaků na hnací vozidlo a je-li mezistaniční úsek rozdělen oddílovými návěstidly na traťové oddíly, je činnost těchto návěstidel automatická.
Na tratích s automatickým blokem nahrazuje souhlas k odjezdu, odhlášku a předhlášku činnost tohoto zařízení.
Výpravčí musí řídit výpravu následných vlaků tak, aby nedocházelo k nahromadění vlaků v mezistaničním úseku a aby nedošlo k výskytu většího počtu vlaků v mezistaničním úseku, než je prostorových oddílů.
Při poruše automatického bloku musí být pro jízdu vlaků zavedeno telefonické dorozumívání.

Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí
O jízdách proti správnému směru nebo po nesprávné koleji se musí výpravčí obou sousedních stanic dohodnout.
Jízdy vlaků po nesprávné koleji se uskutečňují zásadně v mezistaničním oddílu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *