Provoz podle grafikonu vlakové dopravy na kolejišti H0

6.12. 2009

Základem provozu na našem modelovém kolejišti je samozřejmě grafikon vlakové dopravy. Ale napřed se musí vytvořit. Zde v tomto článku najdou případní zájemci podklady, aby si to mohli sami zkusit a pak bude možnost jej přímo prakticky vyzkoušet.

Popis kolejiště

Naše kolejiště se skládá z hlavní dvoukolejné elektrifikované trati (dráha ústřední) v trase:
Hrad I – Skuhrov-město – Skuhrov – Břízky (2k) – Hrad II.
V současné době jsou stanice Hrad I a Hrad II propojeny do jedné. Dále probíhá elektrická výluka v celé trati. Na této trati mají přechodnost všechna vozidla.

Další tratí je jednokolejná vedlejší trať (dráha spojovací) v trase:
Hrad-smyčka – Skuhrov – Skuhrov-zastávka (odbočka) – Skály – Podhradí (hradlo) – Lesná – Břízky – Jámy – Honzíkov.
Přechodnost vozidel je do nápravového tlaku 18 t.

Dále je zde jednokolejná trať (dráha místní) v trase:
Skuhrov – Skuhrov-zastávka(odbočka) – Ivančice – Náměšť
s přechodností vozidel do 16t na nápravu. Počátkem tratě je smyčka s odbočkou Čejč.

Další informace o kolejišti naleznete v článku „Základní informace o kolejišti H0“.

Schémata dopraven

Koleje s detekcí obsazenosti jsou značeny plnou čarou, nedetekované čárkovaně. Nástupiště jsou označena modře.

Stanice Skuhrov + odbočka Skuhrov zastávka

Reliéf stanice Skuhrov

Stanice Skuhrov je odbočnou stanicí na hlavní dvoukolejné trati a je vlakotvornou stanicí pro tratě Skuhrov – Lesná – Břízky – Jámy – Honzíkov i pro trať Skuhrov – Ivančice – Náměšť a také pro trať Skuhrov – Hrad – smyčka. Pro rychlíky i osobní vlaky přijíždějící po hlavní trati slouží ostrovní nástupiště  u kolejí č. 1, 2, 5 a 6, které jsou (budou) pod trolejí, pro osobní provoz na jednokolejných tratích jsou určená nástupiště u kolejí č. 15 a 17 (kusá kolej), nouzové sypané nástupiště je i u koleje č. 13. Pro rozřazování manipulačních jednokolejných tratí vlaků slouží koleje č. 9, 11 a 13, pro manipulační vlaky na dvoukolejné trati i kolej č. 7, 8, 10 a 12 (tyto jsou pod trolejí) a kolej č. 14, která je bez troleje. Koleje č. 61 a 62 patří opravně vozů, 63 a 64 jsou odstavné koleje pro prázdné vozy nebo pro seřazování manipulačních vlaků. Kolej č. 65 je skladištní pro kusové zásilky a taktéž je zde překládka pošty. Koleje 15b slouží pro odstavování přívěsných vozů motorových vlaků z jednokolejných tratí a 17b pro překládku na vozy městské dráhy (tramvaj).

Do stanice je zaústěno několik vleček, zejména do koleje č. 6 vlečka do pivovaru Skuhrov a uhelných skladů Skuhrov a do koleje č. 11a je zaústěna vlečka slévárny Skuhrov a překladiště kusových zásilek. Zároveň je do koleje č. 11 zaústěna kolej z depa Skuhrov, které slouží pro hnací vozidla vyjíždějící na zdejší jednokolejné tratě a také pro zálohu posunující na Skuhrově. Do koleje č. 12 je zaústěn elektroúsek a do koleje č. 14 je zaústěn traťmistrovský okrsek (kolej 14a).

Stanice Hrad I

Reliéf stanice Hrad

Stanice Hrad je skrytou vlakotvornou stanicí pro dvoukolejnou hlavní trať, kde řídí provoz. Stanice je provozně rozdělena na 3 části, první část je skupina lichých kolejí v zadní části. Koleje 1, 3, 5 a 7 slouží k odstavování souprav i s lokomotivou pro dvoukolejku ve směru na Břízky. Druhá část je obdobná skupina čtyř kolejí č. 2, 4, 6 a 8 pro odstavování soupravi s lokomotivou pro dvoukolejku ve směru na Skuhrov. Koleje č. 9 a 10 mají zůstat vždy volné a jsou určeny pro průjezd vlaků stanicí. Třetí část jsou kusé koleje č. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a a 9a, které slouží pro odstavování vozů nebo kratších souprav včetně hnacích vozidel.

Ve stanici je vratná smyčka, která slouží k otáčení ucelených souprav pro dvoukolejku. Dále jsou ve stanici kolejové spojky mezi sudou a lichou skupinou kolejí. které slouží pro změnu směru jízdy souprav s lokomotivou při modelovém provozu nebo pro souběžnou jízdu po dvoukolejce (jízdu protisměrem).

Technologie vypadá následovně. Na kolej č. 3b (nebo 7b) přejede pomocí posunové cesty a ručního ovladače nové hnací vozidlo z odstavné koleje 11a nebo 13a, které bude použito. Vlak od Skuhrova přijede na kolej č. 3, 5 nebo 7, od soupravy odstoupí původní hnací vozidlo, odpojí se a odjede pomocí ručního ovladače na odstavné koleje č. 11a nebo 13a (depo Hrad). Z koleje č. 3b najede na opačnou stranu soupravy nové hnací vozidlo, spřáhne se a přeedituje v JOP hnací vozidlo u vlaku. Vlak po té odjede přes kolejovou spojku na Skuhrovském zhlaví opět na Skuhrov.

U sudé skupiny kusá kolej 4b slouží pro odstavování přípřežních strojů.

Do stanice je též zaústěna kolejová spojka k trati do Skuhrova z Podhradí.

Smyčka Metro s výhybnou Podhradí

Reliéf smyčky Metro a výhybny Podhradí

Výhybna Podhradí má 3 koleje (č. 1, 3, 5) a je určena pro křižování vlaků ze smyčky Metro a ze Skuhrova s možností odstavení jedné soupravy. Smyčka Metro má 3 koleje, č. 1, 2 a 4, které jsou rozpůlené a druhá část je označena 1a, 2a a 4a. Kapacita smyčky je celkem 6 souprav o délce max. 1,6 m, případně je možno každou kolej využít pro 1 soupravu větší délky (max. 3,2 m).

Smyčka Metro slouží jako zásobník vlaků pro tratě Skuhrov – Lesná – Břízky – Jámy – Honzíkov nebo pro trať Skuhrov – Ivančice – Náměšť – Čejč. S využitím kapacity výhybny Podhradí je možno zde umístit až 8 souprav.

Stanice Lesná + výhybna Skály – datový list

Reliéf stanice Lesná a výhybny Skály

Stanice Lesná má 3 dopravní koleje (č. 1, 2, 3), kolej č. 1 je průběžná. Nástupiště jsou pouze u kolejí č. 1 a 2a. Do stanice jsou zaústěny 3 vlečky: vlečka na pilu do koleje č. 3, která v současnosti není zprovozněna, do koleje 2a vlečka do skladu zemědělského zásobování (silo) a vlečka do kamenolomu je zaústěna do koleje č. 1. Ve stanici je skladiště pro kusové zásilky na koleji č. 6 (kusá kolej) a volná nakládková plocha sloužící zejména nakládce stavebních výrobků z nedalekých stavebních závodů na koleji č. 4. Stanice je modlem skutečné stanice Rakšice.

Výhybna Skály slouží ke křižování vlaků na trati Skuhrov – Lesná, má 2 dopravní koleje s nástupištěm.

Stanice Břízky – datový list

Reliéf stanice Břízky a přihlehlé smyčky

Stanice Břízky má v místní části 2 dopravní koleje, a to č. 1 a 3, které mají ostrovní nástupiště. Manipulační část stanice obsahuje koleje 17 a 19 pro vykládku a nakládku kusových zásilek (skladiště u koleje 17) a vozových zásilek včetně čelní rampy (kolej 19). Dále jsou zde koleje č. 5 a 7 určené pro odstavení nákladních vozů nebo osobní soupravy v době mimo výkony. Kolej č. 15 slouží k vykládce uhlí pro zauhlování lokomotiv pobočného depa Břízky, které se provádí na koleji č. 13. Koleje č. 9 a 11 jsou koleje remízy pobočného depa Břízky. Pobočné depo Břízky obsluhuje trať do Honzíkova a zároveň vystavuje lokomotivy na postrky a přípřeže na Lesnou, obsluhuje i osobní vlaky trati Břízky – Skuhrov spolu s depem Skuhrov, kterému je podřízeno.

Stanice Ivančice – datový list

Reliéf stanice Ivančice

Stanice Ivančice má 2 dopravní koleje č. 1 a 3, kolej 1 je vybavená sypaným nástupištěm v části před výpravní budovou. Osobní vlaky zde nekřižují, při křižování smí být pouze 1 souprava osobní a musí jet na kolej č. 1. Koleje č. 3 a 3a jsou manipulační, určené pro vykládku a nakládku vozových nebo kusových zásilek. U koleje č. 3 stojí skladiště na kusové zásilky a nákládací rampa, dále je zde kolejová váha por vážení vozových zásilek. Na koleji č. 3a probíhá vykládka a nakládka pomocí malého jeřábu.

Kusá kolej č.4 slouží pro příjezd do remízy, k zauhlování a dobírání vody do parních lokomotiv (není dobudováno).

Stanice Náměšť  (+ smyčka Čejč) – datový list

Reliéf stance Náměšť

Stanice Náměšť má ve skutečnosti 2 dopravní koleje, zde pro náš provoz má 3 dopravní koleje (kolej č. 5 byla ve skutečnosti manipulační). Nástupiště jsou zde sypaná u kolejí č. 1 a 3 v délce 150 m před výpravní budovou. Kolej č. 2 je skladištní a je vybaveno kolejovou váhou a volnou nakládkovou plochou. Kolej č. 2a je vlečkou do skladů zemědělského zásobování, kde se skládalo obilí a též uhlí do místní kotelny. U koleje č. 5 je skoro v celé délce volná nakládková plocha využívaná zdejšími uhelnými sklady i pro nakládku zemědělských produktů a vykládku stavebních materiálů, dále je zde traťmistrovský okrsek se sklady materiálu. U této nakládkové plochy je i silniční váha.

Smyčka s odbočkou Čejč má 2 dopravní koleje, které simulují počátek tratě. Zde začínají i končí vlaky trati Skuhrov – Skuhrov zastávka – Ivančice – Náměšt na Hané – Čejč smyčka.

Maximální délky vlaků pro jednotlivé tratě

Maximální délka vlaků pro trať dvoukolejnou
Maximální délka osobního vlaku 32 náprav, 20 náprav (Mv-Motorové vozy)
Maximální délka nákladního vlaku 2600 mm ( 22x 2-nápravový vůz)
Sklonové poměry rozhodné pro normativ hmotnosti a brzdění vlaků ; sklony do 15 promile
Maximální traťová rychlost 100 km/h
Zábrzdná vzdálenost 1000 m
Skupina přechodnosti XII ( největší hmotnost na nápravu do 22 tun)

Maximální délka vlaků pro trať Skuhrov – Lesná
Maximální délka osobního vlaku 14n, 8n (Mv)
Maximální délka nákladního vlaku 1200 mm (10x 2-nápravový vůz)
Sklonové poměry rozhodné pro normativ hmotnosti a brzdění vlaků ; sklony do 20 promile
Maximální traťová rychlost 70 km/h
Zábrzdná vzdálenost 700 m
Skupina přechodnosti IX ( největší hmotnost na nápravu do 18 tun)

Maximální délka vlaků pro trať Lesná – Honzíkov
Maximální délka osobního vlaku 6n, 4n (Mv)
Maximální délka nákladního vlaku 580 mm (5x 2-nápravový vůz)
Sklonové poměry rozhodné pro normativ hmotnosti a brzdění vlaků ; sklony do 30 promile (skutečnost 30 – 60 promile)
Maximální traťová rychlost 50 km/h
Zábrzdná vzdálenost 400 m
Skupina přechodnosti VI ( největší hmotnost na nápravu do 16 tun)

Maximální délka vlaků pro trať Skuhrov – modulovka

Maximální délka osobního vlaku 10n, 6n (Mv)
Maximální délka nákladního vlaku 820 mm (7x 2-nápravový vůz)
Sklonové poměry rozhodné pro normativ hmotnosti a brzdění vlaků ; sklony do 25 promile ( skutečnost 30 promile )
Maximální traťová rychlost 60 km/h
Zábrzdná vzdálenost 400 m
Skupina přechodnosti VI ( největší hmotnost na nápravu do 16 tun)

Pokud použijete pro tvorbu grafikonu program GRAFIKON od Jakuba Černohorského, tak si můžete stáhnout definiční soubor s parametry našeho kolejiště.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *