Předpis D1 pro strojvedoucí KMŽ Brno

7.7. 2008

Chceme-li modelovat provoz na kolejišti, tak bychom měli také znát alespoň základní návěsti, zvláště jezdíme-li jako strojvedoucí. Samozřejmě, že tyto návěstní předpisy stejně jako návěstidla by měly odpovídat období, které modelujeme. Dále najdete stručný výňatek z předpisu D1, co musí znát všichni naši členové, kteří jezdí na kolejišti, a zároveň z toho skládají zkoušku.

Návěsti světelných hlavních návěstidel
Návěst „Volno“ (zelené světlo) hlavního návěstidla dovoluje strojvedoucímu jízdu vlaku. Na závislém hlavním návěstidle tato návěst předvěstí návěst na následujícím hlavním návěstidle.
Návěst „Výstraha“ (žluté světlo) dovoluje strojvedoucímu jízdu vlaku a předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle.
Návěst „Stůj“ (červené světlo) zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku. Čelo jedoucího vlaku musí zastavit před hlavním návěstidlem. Tam, kde hlavní návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo vlaku zastavit před návěstidlem s návěstí „Hranice koleje
Návěst PN (přerušované bílé světlo) dovoluje jízdu kolem hlavního návěstidla s návěstí Stůj, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti Stůj.
Návěsti mechanických hlavních návěstidel
Návěst „Stůj“ (jedno vodorovné červenobílé rameno [denní návěst];nebo červené světlo]) zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku, čelo vlaku musí zastavit ještě před hlavním návěstidlem. Tam, kde hlavní návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo vlaku zastavit před návěstidlem s návěstí „Konec vlakové cesty“.
Návěst „Volno“ (jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45° [denní návěst]; nebo zelené světlo) dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku.
Návěsti samostatných mechanických předvěstí
Návěst Výstraha (žlutý terč s černým orámováním a bílým okrajem ve svislé poloze [denní návěst]; nebo žluté světlo) a předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle.
Návěst Volno (žlutý terč ve vodorovné poloze [denní návěst];nebo zlenené světlo) předvěstí návěst Volno nebo návěst Výstraha na následujícím hlavním návěstidle.
Návěsti předvěstních upozorňovadel
Návěst Stanoviště samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní dva černé šípy nad sebou s hroty obrácenými proti sobě) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti k vjezdovému, cestovému nebo odjezdovému návěstidlu.
Návěsti návěstních upozorňovadel
Návěst Skupinové návěstidlo (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu) upozorňuje na skupinové návěstidlo. Pokyny návěstidla, na kterém je umístěno návěstní upozorňovadlo s návěstí Skupinové návěstidlo, musí být považovány za pokyny návěstidla, které není platné jen pro jednu kolej.
Návěsti pro označení neplatnosti návěstidel
Návěst Neplatné návěstidlo (na návěstidle dvě zkřížené bílé latě umístěné jako znak X ) upozorňuje na neplatnost návěstidla, na kterém je umístěna.
Návěsti označující místo na trati
Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými pruhy šikmo vpravo vzhůru) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla nebo na vzdálenost k návěstidlu tabulka s křížem, která nahrazuje samostatnou předvěst hlavního návěstidla. Jsou umístěny po xxx metrech.
Návěst „Hranice koleje“ nebo „Námezník“ (bílý vodorovný trámec s černými pruhy před bílým šikmým ukončením) upozorňuje na hranici u sbíhajících se nebo křížících se kolejí, za kterou je zakázáno, aby přesahovalo vozidlo stojící na jedné z kolejí.
Návěst „Hranice dopravny“ (bílá lichoběžníková deska s černým okrajem a s bílými odrazkami v rozích postavená na nejdelší straně) upozorňuje na hranici dopravny na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy.
Návěst „Vlak se blíží k zastávce“ (bílá obdélníková deska se třemi šikmými černými pruhy postavená na delší straně) upozorňuje na umístění zastávky.
Návěst „Konec nástupiště“ (bílá obdélníková deska s černým okrajem postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí co nejblíže zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících. U vlaků kratších než délka nástupiště, musí strojvedoucí zastavit tak, aby vozidlo pro cestující bylo co nejblíže osoby, která se nachází na nástupišti jako nejbližší před návěstí Konec nástupiště a všechny vozy s cestujícími byly u nástupiště.
Návěst „Výstraha“ (žlutá šestiúhelníková deska, postavená na delší straně, s černým orámováním a bílým okrajem a na ní černý kříž pootočený o 45°, v úhlech kříže žluté odrazky) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle nebo může upozorňovat na návěst Hranice dopravny.
Návěst „Kilometrická poloha“ (bílá obdélníková na kratší straně postavená deska nebo čtvercová deska s černým horním číslem uvádějícím kilometrickou polohu a pod ním černým číslem uvádějícím hektometrickou polohu nebo bílá obdélníková, na delší straně postavená deska s černým orámováním a černým číslem, které stanovuje kilometrickou a hektometrickou polohu) informuje o poloze místa na trati.
Návěst Stoupání tratě (černá na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý rovnostranný pětiúhelník postavený na základně a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v přilehlém úseku tratě.
Návěst Klesání tratě (černá na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý rovnostranný pětiúhelník, postavený na vrcholu a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a pod ním červené číslo uvádějící sklon v promilích) informuje o klesání v přilehlém úseku tratě.
Návěst Zastavte práci pluhu (čtverec stojící na vrcholu s úhlopříčkami; čtverec a úhlopříčky mají černé a bílé pruhy nestejné délky) přikazuje zastavit práci sněhového pluhu.
Návěst Začněte práci pluhu (trojúhelník vrcholem dolů, s černými a bílými pruhy nestejné délky) upozorňuje na úsek, který nemá překážky pro práci sněhového pluhu.
Návěst Začátek práce postrku.
Návěst Konec práce postrku.
Návěsti pro traťovou rychlost
Návěst Traťová rychlost (bílá, na delší straně postavená obdélníková deska a na ní černé číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla – rychlostníku N.
Návěst Očekávejte traťovou rychlost (žlutý, na vrcholu postavený trojúhelníkový štít s bílým okrajem, na štítu černé číslo se žlutými odrazkami, mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti) předvěstí na návěstidle – předvěstníku N strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku N.
Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla – rychlostníku 3, při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti “ 3 „.Stejným způsobem musí uvedený strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3.
Návěst Očekávejte traťovou rychlost (žlutý terč, s bílým okrajem, na terči černé číslo se žlutými odrazkami, mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti) předvěstí na návěstidle – předvěstníku 3 strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku 3.
Návěsti pro pomalou jízdu
Návěst Očekávejte pomalou jízdu (žlutý trojúhelníkový štít s bílým okrajem, s černou číslicí, postaven na základně; na stožáru návěstidla dvě žluté odrazky kruhového tvaru šikmo pod sebou, levá výše, při nedostatku místa na zvláštním stožáru vpravo vedle návěstidla) předvěstí strojvedoucímu návěst Začátek pomalé jízdy a rychlost pomalé jízdy. Pomalá jízda nejvýše 5 km.h-1se vyjádří zlomkem 1/2.
Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem “ Z „) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.
Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem “ K „) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda. Strojvedoucímu je dovoleno zvyšovat rychlost teprve tehdy, až poslední vozidlo soupravy mine návěst Konec pomalé jízdy.
Návěsti nepřenosných varovných návěstidel
Návěst Pískejte (kolík se střídavě červenými a bílými pruhy, v červených pruzích bílé odrazky nebo střídavě červené a bílé pruhy z odrazek) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.
Návěst Pracovní místo, pískejte (bílý terč, jehož dolní polovina má tvar lichoběžníku postaveného na kratší základně, na terči je černý obraz kopáče nad zeleným lichoběžníkem postaveným na kratší základně) upozorňuje na pracovní místo a přikazuje strojvedoucímu dávat návěst Pozor.
Návěsti světelných hlavních návěstidel platných pro jízdu vlaku i posun
Návěst Stůj (červené světlo) zakazuje posun; čelo posunového dílu musí zastavit ještě před návěstidlem. Kde takové návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje.
Návěst Posun dovolen (bílé světlo) dovoluje posun; je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje.
Návěst Posun dovolen (bílé světlo s kombinací s červeným světlem) dovoluje posun; je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje.
Návěsti seřaďovacích návěstidel
Návěst Posun zakázán (modré světlo) zakazuje posun; čelo posunového dílu musí zastavit ještě před návěstidlem. Kde takové návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje.
Návěst Posun dovolen (bílé světlo) dovoluje posun; je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu.
Návěsti ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun
Návěst Posun zakázán (bílý sloupek s modrou hlavicí) zakazuje posunovat za hranici, kterou vytváří označník; čelo posunového dílu musí zastavit ještě před ní.
Návěst Pohyb vozidel dovolen (dvě červenobílá, šikmo vzhůru, vstřícně ke stožáru umístěná ramena návěstidla na kolejové váze) dovoluje pohyb vozidel přes kolejovou váhu.
Návěst Pohyb vozidel zakázán (dvě vodorovná, červenobílá, vstřícně ke stožáru umístěná ramena návěstidla na kolejové váze) zakazuje jakýkoli pohyb vozidel na kolejovou váhu nebo na kolejové váze.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *