Soutěže železničních modelářů

30.11. 2007

Člověk je tvor soutěživý a rád se
chlubí tím co umí. Příznivci našeho hobby nejsou žádnou výjimkou. Kdo postavil lepší model, co mohu obkoukat od zkušenějších kolegů a jak se dál zdokonalit – takové otázky si lehce odpoví účastníci soutěže železničních modelářů.

Tyto soutěže již mají mnohaletou tradici. Právě náš klub vyhlašuje již v roce 1958 první československou soutěž železničních modelářů. A od té doby se v pořádaní každoročních republikových soutěží střídají snad všechny české kluby železničních modelářů. Garantem konání Mistrovství ČR je Svaz modelářů České republiky.
Členové svazu modelářů ČR tedy mají každoročně možnost zúčastnit se dvoukolového Mistrovství České republiky železničních modelářů – krajská kola jsou postupová do celostátního kola soutěže a na republikové soutěži ještě sbor rozhodčích vybere kolekci nejlepších modelů pro účast v mezinárodní soutěži. Kromě Mistrovství ČR mají kluby možnost ještě uspořádat soutěže veřejné , konané mimo program M ČR. Dlouholetou tradici má například „Ostrovská kolejnice“, kterou pořádá Klub železničních modelářů v Ostrově nad Ohří.
Aby bylo možno jednotlivé modely mezi sebou poměřovat, jsou rozděleny do několika kategorií:
A – Železniční vozidla s vlastním pohonem (lokomotivy, motorové vozy, tramvaje, …), dále se rozděluje podle technologie výroby modelu na kategorie:

  • A1 – vlastní výroba,
  • A2 – přestavby (vznikne model jiného typu vozidla přestavbou koupeného modelu)
  • A3 – úpravy koupených modelů (doplnění detailů, nový lak, …)
  • A4 – modely vyrobené ze stavebnic či odlitků modelů jiných modelářů.

B – Železniční vozidla bez vlastního pohonu (vagony osobní i nákladní, vlečné vozy, …), dále se rozděluje podobně jako kategorie A na B1, B2, B3 a B4.


C – Železniční stavby (výpravní budovy, stavědla, skladiště, strážní domky, budovy výtopny, mosty, tunely, ….)


D – Funkční modely zařízení železnic (závory, návěstidla, točny, uhelné výtahy, …) Důležité je znázornění funkce.


E – Makety – jakékoli železniční modely, které ale nevyhovují modelářským normám. Typickým příkladem je model vyrobený v nenormovaném měřítku (např. 1:100). Modely ve všech ostatních kategoriích musí vyhovovat Evropským modelářským normám (NEM).
F – Dioráma (malé depo, půlka nádraží, strážní domek s přejezdem, …..) Je to typická kategorie pro celé moduly. Dominovat musí železniční motiv.


G – Typicky železniční doplňky (interiér stavědla, stanoviště strojvedoucího, perónní vozíky,…)
Základní podmínkou je, že všechny soutěžní modely musí odpovídat skutečnosti (u kategorie F alespoň jednotlivé komponenty diorámy). Toto je každý modelář povinen dokázat přiložením dokumentace skutečného vzoru.
Pro žáky do 15-ti let jsou soutěžní kategorie jednodušší. Hodnocení modelů je „měkčí“, jak je vidět na obrázcích žákovských modelů, a nerozhoduje technologie výroby – a tak máme pouze tři kategorie:
Až – Železniční vozidla s vlastním pohonem


Bž – Železniční vozidla bez vlastního pohonu


Cž – Železniční stavby


Na mezinárodních soutěžích se již na věk modeláře nebere ohled, takže výjimečně podařený žákovský model se může dostat až na takovou soutěž, ale bude již zařazen do dospělé kategorie.
Nejen stavba modelů, ale i průběh soutěží má svoje ustálená pravidla. Modely hodnotí porota složená z vyškolených rozhodčích. Sestává z minimálně tří bodovačů a jednoho předsedy poroty, který modely nehodnotí, ale sumarizuje hodnocení bodovačů a zároveň upozorňuje na možné překlepy či nechtěnou záměnu hodnocení. Každý rozhodčí přidělí modelu body a určí své pořadí modelů v dané kategorii. (Maximálně lze udělit 100 bodů – zjednodušeně lze říci, že počet bodů říká, na kolik procent se model podobá skutečnému vzoru.) Při určení výsledného pořadí je rozhodující součet pořadí jednotlivých bodovačů – model s nejnižším součtem pořadí vyhrává. Bodový průměr je pro určení výsledků druhořadý – rozhoduje pouze v případě stejného součtu pořadí. Hodnocení každé kategorie končí oznámením výsledků předsedou. Odsouhlasením výsledků kategorie celou porotou je hodnocení kategorie uzavřeno a dále není možno výsledky nijak měnit.
Po organizační stránce zabezpečuje soutěž její ředitel. Do hodnocení nijak nezasahuje, ale je zodpovědný za zdárný průběh soutěže (přejímka modelů, místnost, stůl, židle, počítač, zkušební kolejiště, teplo, světlo, klid, stravování, ubytování, dobré zacházení s modely, výsledkové listiny, diplomy, vrácení modelů, ….).

Další podrobnosti o pořádání soutěží, bodování, rozdělení modelů do kategorií atd. jsou popsány ve Stavebních a soutěžních pravidlech pro železniční modeláře které jsou k dispozici na stránkách Svazu modelářů České republiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *