Statut a stanovy KMŽ Brno I

116. modelářský klub Svazu modelářů České republiky – Klub modelářů železnic Brno I (dále jen KMŽ) je dobrovolné zájmové občanské sdružení modelářů železnic a jejich příznivců dle zákona č. 83/1990 Sb. KMŽ je 116. organizační jednotkou Svazu modelářů České republiky, má vlastní právní subjektivitu a je členem Sdružení technických sportů České republiky.
Základním posláním KMŽ je sportovní, zájmová a technická činnost v železničním modelářství a jeho podpora a propagace na veřejnosti. KMŽ odborně vede a vychovává děti, mládež i dospělé v kroužcích pořádaných DDM Junior.
KMŽ reprezentuje své město na místních, okresních, oblastních a republikových modelářských přeborech, pohárových soutěžích a prostřednictvím Svazu modelářů ČR též ve státní sportovní modelářské reprezentaci na mistrovstvích Evropy i světa.

STANOVY KLUBU MODELÁŘŮ ŽELEZNIC BRNO I

 • Rada klubu v čele s předsedou, dvěma zástupci (místopředsedy) a členy Rady řídí činnost klubu, je volená nejdéle na 4 roky členskou schůzí. Počet členů Rady musí být vždy lichý, všichni členové Rady musí být plnoletí. Rada je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů Rady. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou, při rovnosti hlasů rozhoduje předseda Rady.
 • Předseda klubu a jeho zástupci jsou voleni Radou klubu a jsou uvedeni v Registrační listině. Předseda klubu a jeho zástupci zastupují a reprezentují klub na veřejnosti. Mají právo uzavírat smlouvy a dohody schválené Radou s jinými právními subjekty. Jsou držiteli razítek klubu, mají podpisové právo a jsou odpovědni za hospodaření klubu.
 • Správce klubovny je jmenován Radou klubu a má za povinnost dohlížet na hospodárné využívání energie, topení, dohlížet na udržování pořádku, technického stavu strojů, nářadí a dalšího vybavení klubovny. Má právo vyloučit z účasti na klubovní schůzce ty členy, kteří nedodržují pravidla slušného a šetrného zacházení s vybavením klubovny, energiemi nebo nedbají pořádku. Má právo též požadovat náhradu za poškozené nebo zničené vybavení klubovny, má právo vyhlašovat brigády jako Rada klubu. Všichni členové jsou povinni jej bez odkladu uposlechnout.
 • Členská schůze řádných a čestných členů klubu je nejvyšší orgán KMŽ. Volí a odvolává radu klubu, schvaluje Stanovy KMŽ a jejich změny, plán činnosti KMŽ a výsledek hospodaření za uplynulé období. Svolává ji Rada klubu dle potřeby, nejméně však 1x za čtyři roky, nebo na základě písemné žádosti minimálně 1/3 řádných nebo čestných členů KMŽ. Členská schůze je usnášení schopná při nadpoloviční účasti všech řádných a čestných členů. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou přítomných členů. Hlasovací právo má jen řádný nebo čestný člen se splněnými členskými povinnostmi. V případě nižší účasti než poloviny řádných nebo čestných členů se svolá po 14 dnech náhradní schůze, kde již ke schopnosti usnášení stačí prostá většina přítomných řádných nebo čestných členů. Oznámení o konání schůze se oznamuje nejméně týden předem a to e-mailem, SMS na mobilní telefon, osobním předáním pozvánky, jejím zasláním poštou, vyvěšením v klubovně a na internetu prostřednictvím konference. Každý člen určí, jakým způsobem má být informován.
 • Členství v KMŽ je dobrovolné. Členem se může stát každý, kdo se přihlásí, splní podmínky pro přijetí a jeho členství schválí Rada klubu. Každý člen je prostřednictvím KMŽ Brno zároveň členem Svazu modelářů České republiky (SMČR) a DDM Junior.
 • Práva a povinnosti členů: Řádné členství je obvyklou formou členství.
  Povinnosti řádného člena:

  • dodržovat Stanovy KMŽ Brno I a SMČR a podmínky DDM Junior
  • čestně reprezentovat modelářský klub na veřejnosti
  • dodržovat zásady slušného chování a vystupování
  • platit klubovní příspěvky ve výši určené členskou schůzí na příslušný rok
  • brigádnická povinnost platí pro řádné členy nad 15 let v plné roční výši určené členskou schůzí
  • členové do 18 let věku navštěvují minimálně jeden společný kroužek DDM Junior a KMŽ Brno a plní zde stanovené povinnosti (zápisné, docházka)

  Při splnění všech členských povinností má řádný člen právo:

  • plně se účastnit klubovního života,
  • má právo přístupu do klubovny v klubovní dny nebo na předem Radou klubu nebo správcem klubovny vyhlášené akce
  • volit a být volen, hlasovat a spolurozhodovat o věcech klubu
  • obsluha kolejiště
  • volný vstup na všechny akce pořádané KMŽ
  • sleva na klubem prodávaný materiál
  • půjčování materiálů z knihovny KMŽ
  • za stanovených podmínek využívat strojní zařízení a vybavení klubu (ne klubovní materiál)
  • kontrolovat hospodaření klubu
  • účastnit se modelářských soutěží a seminářů SMČR

  Čestné členství: Čestným členem se může stát pouze dlouholetý a zasloužilý člen klubu. Čestné členství pro něj navrhne Rada klubu a schválí jej členská schůze. Čestný člen má všechny práva jako člen řádný, nemá brigádnickou povinnost a platí klubovní příspěvky ve výši příspěvků do SMČR a DDM Junior v částce dle přílohy.

 

 • Podmínky pro přijetí nového člena KMŽ:

  • půlroční zkušební lhůta, během níž musí žadatel splnit své brigádnické povinnosti,
  • zaplacení zápisného nebo členských příspěvků na půl roku předem v okamžiku podání přihlášky.

  Členství dětí do 15-ti let je vázané na souhlas zákonného zástupce.
  Členové do 18 let věku se každý rok přihlašují do některého společného kroužku DDM Junior a KMŽ Brno.
  Pokud kdokoliv z řádných nebo čestných členů klubu vysloví veřejně a písemně pochybnosti o morální bezúhonnosti nově přijímaného člena během zkušební lhůty, rozhodne o přijetí členská schůze.

 • Členství zaniká vystoupením a jeho registrací Radou klubu nebo vyloučením. Zánikem členství zároveň zanikají veškerá práva člena a jakýkoliv nárok na podíl z majetku klubu.
 • Vyloučení je mimořádným způsobem zániku členství, kterého lze použít při porušení členských povinností nebo modelářské či společenské etiky a morálky. O vyloučení rozhodne členská schůze na návrh Rady klubu nebo správce klubovny.
 • Klubovní příspěvky jsou základní členskou povinností. Jejich roční výši schvaluje členská schůze na návrh Rady klubu a je ovlivněna formou členství, termínem zaplacení a věkem člena. Příspěvky se mohou splácet pololetně nebo ročně. Členská schůze může na návrh Rady klubu schválit jednorázové mimořádné příspěvky (rok 2004 až 2007 – 4×250,- Kč nebo 1×800,- Kč).
  Každý člen KMŽ, který nenavštěvuje žádný společný kroužek DDM Junior a KMŽ Brno je členem DDM Junior za udržovací poplatek stanovený DDM Junior, který je zahrnut v klubovních příspěvcích. Členové KMŽ Brno navštěvující jakýkoliv společný kroužek nebo i více kroužků DDM Junior a KMŽ Brno platí pouze zápisné do kroužků DDM Junior a roční členský příspěvek SMČR v minimální výši podle přílohy, klubovní příspěvky v tomto případě neplatí.
  Roční členské příspěvky řádných i čestných členů klubu do SMČR jsou zahrnuty v klubovních příspěvcích.
  Je-li členem přímý rodinný příslušník jiného člena KMŽ, má jeden z nich nárok na slevu 75% z výše ročních klubovních příspěvků, tento nárok se nevztahuje na zápisné do kroužků, které se platí v plné výši.
  Hlavní vedoucí kroužků (pouze 1 pro každý kroužek) mají nárok na slevu 75% z výše klubovních příspěvků za předpokladu celoročního řádného vedení kroužku.
  Správce klubovny má nárok na slevu 75% z výše klubovních příspěvků.
  Minimální roční příspěvek nesmí klesnout pod minimální stanovený v příloze.
 • Brigádnická povinnost je druhou základní členskou povinností, která se vztahuje jen pro členy nad 15 let věku. Její roční výši schvaluje členská schůze na návrh Rady klubu.. Při nesplnění roční brigádnické povinnosti bez řádné omluvy, kterou uzná Rada klubu, zaplatí člen sankci ve výši schválené členskou schůzí za každou nesplněnou hodinu (2005 – 50,- Kč/hod.). Brigádnické hodiny je možno vyplatit.
  Pozn.: Brigádou se rozumí služba na výstavě, některé práce na kolejišti (určuje Rada klubu), pracovní akce předem naplánované (malování, úklid, práce pro jinou osobu apod.). Práce musí být zadána členem Rady klubu nebo správcem klubovny a tímto také její splnění potvrzeno.
 • Volit může každý řádný nebo čestný člen KMŽ se splněnými členskými povinnostmi. Zvolen do Rady klubu může být řádný nebo čestný člen KMŽ po dosažení plnoletosti.
 • Majetek KMŽ tvoří hmotné a finanční prostředky získané z klubovních příspěvků, sportovních a společenských akcí, z hospodářské činnosti klubu, sponzorských darů, dotací a příspěvků státních či jiných orgánů a z ostatních příjmů a výnosů.
 • Hospodaření s klubovním majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy. Klub vydává své směrnice pro hospodaření, které nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy. Směrnice klubu schvaluje Rada klubu.
 • Přístup k finančním prostředkům KMŽ má předseda a jeho zástupci. O stavu finančních prostředků KMŽ vede pověřený člen KMŽ předepsanou evidenci, která musí být na požádání k dispozici kterémukoliv řádnému členu KMŽ ke kontrole.
 • KMŽ má právo používat vlajku, prapor, znak, odznaky, razítko, internetovou doménu.
 • Razítko klubu s podpisy pověřených osob musí být otištěno na všech smlouvách uzavřených klubem, na členských průkazech a všech dokumentech KMŽ vydaných. Přístup k němu má předseda KMŽ a jeho zástupci uvedení v Registrační listině.
 • KMŽ zaniká, usnese-li se o tom členská schůze nejméně 2/3 většinou všech registrovaných řádných členů KMŽ.

V Brně dne 4.10.2004 Ing. Ivo Kučera
                                   Jaroslav Doleček
                                   Petr Trávník
                                   Ing. Zdeněk Krejčí